Thông tư hợp nhất thuế gtgt

      665

*

Hình ảnh: Văn bản Thuế


STT

Văn bản hợp nhất

Văn phiên bản được hòa hợp nhất

Ngày có hiệu lực thực thi của văn bạn dạng được vừa lòng nhất

01

11/VBHN-BTC

(Thuế TNDN)

Thông tứ 78/2014/TT-BTC lý giải thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP phía dẫn biện pháp Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông bốn 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC cùng 78/2014/TT-BTC để cải cách, dễ dàng và đơn giản thủ tục hành bao gồm về thuế
Thông tư 151/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại những Nghị định biện pháp về thuế
Thông bốn 96/2015/TT-BTC lý giải về thuế thu nhập doanh nghiệp trên Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành mức sử dụng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế cùng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tứ 119/2014/TT-BTC, Thông bốn 151/2014/TT-BTC
Thông bốn liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung đưa ra và cai quản Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp
Thông bốn 130/2016/TT-BTC giải đáp Nghị định 100/2016/NĐ-CP phía dẫn phương pháp Thuế giá trị gia tăng, luật pháp Thuế tiêu thụ đặc trưng và Luật thống trị thuế sửa đổi và sửa đổi những Thông tứ về thuế

02

12/VBHN-BTC

(Thuế TTĐB)

Thông bốn 195/2015/TT-BTC giải đáp Nghị định 108/2015/NĐ-CP phía dẫn lý lẽ thuế tiêu thụ quan trọng và luật pháp thuế tiêu thụ quan trọng sửa đổi
Thông bốn 130/2016/TT-BTC giải đáp Nghị định 100/2016/NĐ-CP phía dẫn luật Thuế giá trị gia tăng, luật pháp Thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt và Luật làm chủ thuế sửa đổi cùng sửa đổi các Thông tứ về thuế
Thông tứ 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tứ 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 130/2016/TT-BTC)

03

13/VBHN-BTC

(Thuế GTGT)

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật pháp thuế giá chỉ trị ngày càng tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP
Thông tứ 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tứ 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC cùng 78/2014/TT-BTC nhằm cải cách, dễ dàng thủ tục hành chủ yếu về thuế
Thông tứ 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều tại Nghị định nguyên tắc về thuế
Thông tứ 26/2015/TT-BTC lý giải thuế giá trị ngày càng tăng và làm chủ thuế trên Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán sản phẩm hóa, đáp ứng dịch vụ
Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC lí giải thi hành lý lẽ Thuế giá bán trị ngày càng tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP chỉ dẫn thi hành dụng cụ Thuế cực hiếm gia tăng
Thông tứ 130/2016/TT-BTC lý giải Nghị định 100/2016/NĐ-CP phía dẫn hiện tượng Thuế quý hiếm gia tăng, cơ chế Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi với sửa đổi những Thông tứ về thuế
Thông tứ 173/2016/TT-BTC sửa thay đổi khổ trước tiên khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa thay đổi theo Thông bốn 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC)

*
bài viết: ” Văn phiên bản hợp nhất các Thông tư về thuế tiên tiến nhất của BTC ” – Quý Nguyễn -Thư viên pháp luật