Thông tư 09/2016

      622

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 09/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 mon 01 năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Theo ý kiến đề xuất của Vụtrưởng Vụ Đầu tư,

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thôngtư phương pháp về quyết toán dự án dứt thuộc nguồn chi phí nhà nước.

Bạn đang xem: Thông tư 09/2016

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông bốn này nguyên tắc quyết toán đốivới những dự án đầu tư sử dụng vốn đơn vị nước, sau khi chấm dứt hoặc dừng thực hiệnvĩnh viễn.

Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư chi tiêu công, vốn tíndụng do cơ quan chính phủ bảo lãnh, vốn vay được đảm bảo bằng tài sản của nhà nước, vốnđầu bốn phát triển của bạn nhà nước.

b) Thông tư này sẽ không quy định đối vớicác dự án do chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định đầu tư.Các dự án công trình này tiến hành lập báo cáo quyết toán cùng thẩm tra phê để ý quyết toántheo lý lẽ tại Thông tư hướng dẫn cai quản vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ phiên bản thuộcxã, phường, thị trấn của bộ Tài chính.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan,tổ chức, cá thể có liên quan đến quyết toán dự án kết thúc thuộc mối cung cấp vốnnhà nước.

3. Các tổ chức cá nhân có thể áp dụngquy định tại Thông tư này để lập report quyết toán với thẩm tra quyết toán dựán kết thúc đối với các dự án ko thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh tại khoản 1 Điềunày.

Điều 2. Phương châm củacông tác quyết toán dự án hoàn thành

1. Công tác quyết toán dự án hoànthành nhằm mục đích đánh giá công dụng quá trình đầu tư, xác minh năng lực sản xuất, giátrị gia sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại.

2. Công tác quyết toán dự án hoànthành nhằm reviews việc tiến hành các quy định trong phòng nước trong quá trình đầutư triển khai dự án, xác định rõ trọng trách của công ty đầu tư, những nhà thầu, cơquan cấp vốn, cho vay, kiểm soát và điều hành thanh toán, các cơ quan làm chủ nhà nước cóliên quan.

3. Trải qua công tác quyết toán dự ánhoàn thành, những cơ quan làm chủ nhà nước rút ghê nghiệm, hoàn thành xong cơ chếchính sách của phòng nước, nâng cấp hiệu quả công tác cai quản vốn đầu tư trong cảnước.

Điều 3. Túi tiền đầutư được quyết toán

Chi phí đầu tư được quyết toán là toànbộ ngân sách hợp pháp tiến hành trong vượt trình đầu tư xây dựng để mang dự án vàokhai thác, sử dụng. Giá thành hợp pháp là toàn bộ các khoản giá thành thực hiện tại trong phạmvi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; phù hợp đồng đã ký kết kết (đối với đa số côngviệc tiến hành theo phù hợp đồng) tất cả phần điều chỉnh, bổ sung được phê duyệt theoquy định và đúng thẩm quyền. Giá cả đầu tư được quyết toán đề nghị nằm vào giớihạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo phép tắc của pháp luật.

Điều 4. Quyết toán dựán thành phần, tè dự án; khuôn khổ công trình tự do hoàn thành

1. Đối với các dự án đặc biệt quốcgia, dự án nhóm A, những chương trình dự án có rất nhiều dự án thành phần hoặc tè dựán tự do sử dụng (có quyết định phê coi sóc dự án đầu tư riêng biệt) thì từng dựán yếu tố hoặc tiểu dự án độc lậpthực hiện nay lập báo cáo quyết toán, thẩm tra và phê chu đáo quyết toán như 1 dựán đầu tư độc lập theo nguyên tắc tại Thông bốn này.

Sau khi toàn cục dự án đặc biệt quốcgia, dự án nhóm A, chương trình dự án hoàn thành; Bộ, ngành, Ủy ban quần chúng. # cấptỉnh được giao làm chủ dự án thành phần thiết yếu chịu trách nhiệm báo cáo kết quảtổng quyết toán toàn bộ dự án (theo chủng loại số 09/QTDAkèm theo Thông tư này) nhờ cất hộ Thủ tướng chính phủ, bộ Tài chính, bộ Kếhoạch với Đầu tư; không hẳn kiểm toán quyết toán, thẩm tra với phê chú tâm quyếttoán lại các dự án nhân tố hoặc tiểu dự án công trình đã được thẩm tra với phê duyệttheo quy định.

2. Đối cùng với công trình, hạng mục côngtrình độc lập xong đưa vào sử dụng, trường hợp quan trọng phải quyết toánngay thì chủ đầu tư căn cứ quy mô, đặc thù và thời hạn thành lập công trình,báo cáo tín đồ quyết định đầu tư chi tiêu xem xét, quyết định. Cực hiếm quyết toán của hạngmục dự án công trình bao gồm: chi phí xây dựng, túi tiền thiết bị, các khoản đưa ra phítư vấn và bỏ ra khác có tương quan trực tiếp nối hạng mục đó. Sau khi toàn thể dựán hoàn thành, chủ đầu tư chi tiêu tổng hợp cực hiếm quyết toán của công trình, hạng mụccông trình vào báo cáo quyết toán toàn thể dự án và xác minh mức phân chia chi phíchung mang đến từng hạng mục dự án công trình thuộc dự án, trình người có thẩm quyền phêduyệt.

Điều 5. Quyết toán dựán đầu tư sử dụng nguồn cung ứng phát triển đồng ý (ODA) và nguồn vốn vay ưuđãi của các nhà tài trợ

1. Câu hỏi quyết toán dự án chi tiêu sử dụngnguồn cung ứng phát triển phê chuẩn (ODA) và nguồn ngân sách vay ưu đãi của các nhàtài trợ tuân hành các điều ước nước ngoài về ODA với vốn vay khuyến mãi mà cơ quan chính phủ hoặcNhà nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa việt nam là thành viên. Trong trường hợpkhông trái với điều ước quốc tế về ODA với vốn vay ưu đãi, vấn đề quyết toán dự ánđầu tư áp dụng nguồn cung cấp phát triển chấp thuận (ODA) và nguồn ngân sách vay ưu đãicủa những nhà tài trợ tiến hành theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.

2. Các dự án đầu tư chi tiêu xây dựng côngtrình, tiểu dự án công trình hoặc đúng theo phần chế tạo công trình thực hiện quyết toán theoquy định tại Thông bốn này. Đối cùng với dự án cung ứng kỹ thuật, những dự án đầu tư khácquyết toán theo quy định rõ ràng tại Thông tư của bộ Tài bao gồm hướng dẫn xét duyệt,thẩm định và thông báo quyết toán năm so với các cơ sở hành chính, đơnvị sự nghiệp, tổ chức triển khai được giá thành nhà nước cung cấp và giá thành các cấp.

3. Đối với các chương trình, dự án công trình hỗtrợ kỹ thuật vị phía nhà tài trợ trực tiếp quản lý vốn và thực hiện thực hiệndự án thì chủ chi tiêu quyết toán phần vốn đối ứng trong nước vì chưng chủ đầu tư chi tiêu quảnlý tiến hành (nếu có); đồng thời ghi tăng giá trị tài sản tương ứng cùng với phần vốnmà bên tài trợ bàn giao.

Điều 6. Quyết toán dựán đầu tư đặc thù

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Báo cáo quyếttoán dự án hoàn thành

1. Báo cáo quyết toán dự án công trình hoàn thànhphải khẳng định đầy đủ, chính xác:

a) mối cung cấp vốn đầu tư thực hiện tại dự án,chi huyết theo từng nguồn ngân sách đầu tư;

b) Tổng giá cả đầu tư ý kiến đề nghị quyếttoán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị,quản lý dự án, hỗ trợ tư vấn và các khoản ngân sách chi tiêu khác);

c) giá thành thiệt sợ hãi trong quy trình đầutư;

d) giá cả được phép kế bên vàogiá trị tài sản;

đ) giá trị gia sản hình thành sau đầutư.

2. Biểu mẫu mã báo cáoquyết toán:

a) Đối với dự án công trình hoànthành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án công trình dừng tiến hành vĩnh viễncó khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được sát hoạch gồm những Mẫu số:01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tứ này.

b) Đối với dự án quy hoạch thực hiện nguồnvốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án công trình dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượngthi công xây dựng, lắp ráp thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tứ này.

3. Vị trí nhận báo cáo quyết toán: cơquan thẩm tra, phê chuyên chú quyết toán; cung cấp trên thẳng của chủ chi tiêu (nếucó); cơ quan điều hành và kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán nhằm xác nhậnsố vốn đã kiểm soát điều hành cho vay, điều hành và kiểm soát thanh toán đối với dự án.

Điều 8. Làm hồ sơ trìnhduyệt quyết toán

Chủ đầu tư chi tiêu gửi 01 bộ hồ sơ cho cơ quanthẩm tra phê chú tâm quyết toán. Hồ sơ bao gồm các tư liệu sau:

1. Đối với dự án hoàn thành, hạng mụccông trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có cân nặng thi côngxây dựng, lắp đặt thiết bị:

a) Tờ trình đề xuất phê chu đáo quyếttoán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hòa hợp thuê kiểm toán chủ quyền thực hiện tại kiểmtoán, tờ trình phải nêu rõ hồ hết nội dung thống nhất, ngôn từ không thống nhấtvà nguyên nhân không thống tốt nhất giữa chủ đầu tư chi tiêu và đơn vị chức năng kiểm toán độc lập;

b) Biểu mẫu report quyết toán theoquy định tại Điều 7 Thông bốn này (bản chính);

c) toàn cục các văn bạn dạng pháp lý gồm liênquan theo chủng loại số 02/QTDA (bản bao gồm hoặc bạn dạng dochủ đầu tư sao y bản chính);

d) hồ sơ quyết toán củatừng phù hợp đồng gồm phiên bản chính những tài liệu: hợp đồng xây dựng; những biên bạn dạng nghiệmthu trọng lượng hoàn thành theo quá trình thanh toán; những văn phiên bản phê coi ngó điềuchỉnh, xẻ sung, phạt sinh, biến đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượnghoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hòa hợp đồng (quyết toánA-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký kiến tạo xây dựng công trình so với hợp đồng cócông việc thiết kế xây dựng (bản thiết yếu hoặc bản do chủ chi tiêu sao y bạn dạng chính);biên bản thanh lý đúng theo đồng so với trường hợp vẫn đủ điều kiện thanh lý đúng theo đồngtheo nguyên lý của quy định về đúng theo đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuậntrong hợp đồng;

đ) Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoặchạng mục công trình xây dựng độc lập kết thúc đưa vào sử dụng, văn bạn dạng chấp thuận kếtquả nghiệm thu của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền (bản chính);

e) report kiểm toán quyết toán dự ánhoàn thành của đơn vị chức năng kiểm toán chủ quyền trong trường hòa hợp thuê truy thuế kiểm toán độc lậpthực hiện truy thuế kiểm toán (bản chính);

g) kết luận thanh tra,biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của những cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểmtoán đơn vị nước trong trường hợp những cơ quan tiền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhànước tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; công dụng điều tra của cáccơ quan luật pháp trong trường vừa lòng chủ đầu tư vi phi pháp luật bị cơ quan phápluật điều tra; report tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

2. Đối với dự án công trình quy hoạch áp dụng nguồnvốn chi tiêu phát triển (nếu có); dự án công trình dừng thực hiện vĩnh viễn chưa xuất hiện khối lượngthi công xây dựng, lắp ráp thiết bị:

a) Tờ trình đề nghị phê cẩn thận quyếttoán của chủ chi tiêu (bản chính);

b) Biểu mẫu report quyếttoán theo nguyên lý tại Điều 7 Thông tư này (bản chính);

c) cục bộ các văn bạn dạng pháp lý bao gồm liênquan theo chủng loại số 02/QTDA (bản bao gồm hoặc bản dochủ chi tiêu sao y bạn dạng chính);

d) làm hồ sơ quyết toán của từng hòa hợp đồnggồm phiên bản chính các tài liệu: vừa lòng đồng xây dựng; những biên bạn dạng nghiệm thu khối lượnghoàn thành theo quy trình thanh toán; các văn bạn dạng phê chăm nom điều chỉnh, bổsung, phân phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bạn dạng nghiệm thu khối lượng hoàn thànhtoàn cỗ hợp đồng; bảng tính quý hiếm quyết toán thích hợp đồng (quyết toán A-B); biênbản thanh lý đúng theo đồng so với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hòa hợp đồng theoquy định của lao lý về đúng theo đồng;

đ) báo cáo kiểm toán quyết toán dự ánhoàn thành của đơn vị chức năng kiểm toán tự do trong trường hợp thuê kiểmtoán độc lập thực hiện tại kiểm toán;

e) kết luận thanh tra, biên phiên bản kiểmtra, báo cáo kiểm toán của những cơ quan thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán Nhà nướctrong ngôi trường hợp các cơ quan tiền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước thực hiệnthanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; hiệu quả điều tra của các cơ quan pháp luậttrong trường vừa lòng chủ chi tiêu vi bất hợp pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra;báo cáo tình hình chấp hành các report trên của công ty đầu tư.

3. Trong quy trình thẩm tra, lúc cơquan thẩm tra quyết toán gồm văn phiên bản yêu cầu, chủ đầu tư chi tiêu có trách nhiệm xuấttrình các tài liệu không giống có tương quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.

4. Ngôi trường hợp đơn vị thầukhông thực hiện quyết toán thích hợp đồng theo quy định, chủ đầu tư có văn bạn dạng yêu cầunhà thầu tiến hành quyết toán vừa lòng đồng hoặc bổ sung cập nhật hoàn thiện hồ sơ, tài liệuquyết toán đúng theo đồng dĩ nhiên thời hạn thực hiện (theo Mẫusố 14/QTDA).Sau khi chủ chi tiêu đã giữ hộ văn bạn dạng lần máy 03 đến nhà thầu, cơ mà nhà thầu vẫnkhông thực hiện các câu chữ theo yêu thương cầu; chủ đầu tư chi tiêu được địa thế căn cứ những hồ nước sơthực tế đã tiến hành của vừa lòng đồng nhằm lập làm hồ sơ quyết toán (không nên bao gồmquyết toán A-B), khẳng định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp bao gồm thẩm quyềnphê duyệt. đơn vị thầu chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và bao gồm tráchnhiệm chấp hành ra quyết định phê chú tâm quyết toán dự án công trình của cấp có thẩm quyền.

Điều 9. Thẩm quyềnphê duyệt, phòng ban thẩm tra quyết toán

1. Thẩm quyền phê săn sóc quyết toán:

a) Đối với dự án đặc trưng quốc giavà các dự án đặc biệt quan trọng khác bởi vì Thủ tướng chính phủ đưa ra quyết định đầu tư:

- Đối với dự án công trình hoặc dự án công trình thành phầnsử dụng vốn đầu tư công: fan đứng đầu Bộ, ngành trung ương phê chú ý quyếttoán so với dự án hoặc dự án thành phần trực thuộc Bộ, ngành tw quản lý; Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chăm bẵm quyết toán đối với dự án hoặc dự ánthành phần chân tay tỉnh quản ngại lý; chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp huyện phê duyệtquyết toán so với dự án hoặc dự án công trình thành phần chân tay huyện quản lý.

- Chủ chi tiêu phê ưng chuẩn quyết toán dựán hoặc dự án thành phần không thực hiện vốn đầu tư chi tiêu công.

- sau khi quyết toán hoàn thành toàn cỗ dựán, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh được giao cai quản dự án thành phầnchính phụ trách tổng hợp report kết cả quyết toán toàn cục dự án báocáo Thủ tướng bao gồm phủ, bộ Tài chính, cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư.

b) Đối với các dự án còn lại, ngườiquyết định đầu tư chi tiêu là fan phê coi ngó quyết toán dự án công trình hoàn thành. Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ, cơ quan trung ương của cácđoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc trung ương đượcủy quyền hoặc phân cấp phê thông qua quyết toán đối với các dự án nhóm B, C mang đến cơ quancấp dưới trực tiếp.

2. Phòng ban thẩm tra quyết toán dự ánhoàn thành:

a) Đối với các dự án áp dụng vốn đầutư công thủ công tỉnh quản lí lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra.

b) Đối với những dự án áp dụng vốn đầutư công bộ hạ huyện cai quản lý: chống Tài chủ yếu - Kế hoạch tổ chức thẩm tra.

c) Đối với các dự án còn lại: tín đồ cóthẩm quyền phê để mắt tới quyết toán giao cho đơn vị có tác dụng thuộc quyền quảnlý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án chấm dứt trước lúc phê duyệt.

Trường hợp phải thiết, cấp gồm thẩm quyềnphê để mắt tới quyết toán quyết định thành lập tổ công tác thẩm tra để triển khai thẩmtra trước lúc phê thông qua quyết toán; nguyên tố của tổ công tác thẩm tra quyếttoán gồm thay mặt đại diện của những đơn vị, phòng ban có liên quan trong quy trình tổ chức,thực hiện tại dự án.

Điều 10. Kiểm toánquyết toán dự án hoàn thành

1. Trường hợp ngườiphê ưng chuẩn quyết toán yêu mong kiểm toán report quyết toán dự án dứt trướckhi thẩm tra, phê cẩn thận quyết toán dự án; chủ chi tiêu tổ chức gạn lọc nhà thầukiểm toán theo lao lý của lao lý về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toánquyết toán dự án hoàn thành theo khí cụ của điều khoản về đúng theo đồng. Nhà đầutư, đơn vị thầu kiểm toán chủ quyền và những đơn vị tất cả liên quan thực hiện theo quy địnhtại những khoản 2, 3 Điều này.

2. Bên thầu kiểm toán quyết toán dự ánhoàn thành nên là những doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theoquy định của pháp luật về thành lập và chuyển động doanh nghiệp trên Việt Nam. Khithực hiện truy thuế kiểm toán phải tuân thủ các chế độ của quy định về kiểm toán độc lậpcũng như các chuẩn mực kiểm toán hiện hành. Khi xong cuộc truy thuế kiểm toán phải lậpbáo cáo truy thuế kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với vừa đủ nội dung phép tắc củaChuẩn mực kiểm toán nước ta về Kiểm toán report quyết toán dự án hoàn thành.

3. Đối với những dự ánđược cơ quan truy thuế kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán:

a) ngôi trường hợp truy thuế kiểm toán Nhà nước thựchiện kiểm toán và vạc hành báo cáo kiểm toán bảo đảm an toàn đủ nội dung luật pháp tại Điều12 Thông tư này thì cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án sử dụng kết quảbáo cáo kiểm toán của kiểm toán Nhà nước làm địa thế căn cứ để thẩm tra, không thuê kiểmtoán hòa bình để truy thuế kiểm toán quyết toán dự án.

b) trường hợp kiểm toán Nhà nước thựchiện kiểm toán chưa đủ các nội dung khí cụ tại Điều 12 Thông bốn này, chủ đầutư sàng lọc nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán bổ sung cập nhật theo yêu cầu củangười phê thông qua quyết toán. Giá thành kiểm toán bổ sung cập nhật được xác minh tương tựnhư xác định túi tiền kiểm toán đối với hạng mục công trình, gói thầu trong dựán giải pháp tại điểm c khoản 1 Điều 21 Thông bốn này. Cơ quan nhà trì thẩm tra sửdụng kết quả report kiểm toán của truy thuế kiểm toán Nhà nước cùng kết quả report kiểmtoán của kiểm toán tự do làm địa thế căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án.

c) ngôi trường hợp truy thuế kiểm toán Nhà nước cóquyết định kiểm toán dự án khi chủ chi tiêu và nhà thầu kiểm toán độc lập đang thựchiện phù hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xong xuôi thì nhà thầu kiểmtoán hòa bình vẫn tiếp tục thực hiện thích hợp đồng kiểm toán theo đúng lý lẽ củaChuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ngừng và thích hợp đồng đã ký kết kết.

Điều 11. Thẩm tra quyếttoán đối với dự án đã tiến hành kiểm toán report quyết toán dự án hoàn thành

1. Ngôi trường hợp nhà thầu truy thuế kiểm toán độc lậpthực hiện tại kiểm toán report quyết toán dự án hoàn thành, ban ngành thẩm tra thực hiệnthẩm tra theo những nội dung sau:

a) chất vấn tính pháp luật của vừa lòng đồngkiểm toán, phạm vi kiểm toán, thời gian và thể thức thực hiện kiểm toán đối vớidự án.

c) Kiểm tra việc chấp hành những văn bảnquy phạm pháp luật bao gồm liên quan, các căn cứ pháp lý mà kiểm toán viên sử dụngđể truy thuế kiểm toán dự án.

d) coi xét phần đa kiến nghị, phần đông nộidung mà lại chủ đầu tư không thống độc nhất với đơn vị kiểm toán độc lập.

đ) Kiểm tra việc chấp hành của nhà đầutư và các đơn vị tất cả liên quan đối với ý kiến tóm lại của những cơ quan thanhtra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luậttrong trường hợp những cơ quan tiền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước, ban ngành điềutra tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án. Ngôi trường hợp phải thiết, cơquan nhà trì thẩm tra báo cáo người phê trông nom quyết toán gồm văn bản xin ý kiếncủa các cơ quan tương quan để thống tuyệt nhất hướng xử lý trước khi trình người dân có thẩmquyền quyết định.

2. Trường hòa hợp cơ quan truy thuế kiểm toán Nhà nướcthực hiện kiểm toán đủ những nội dung pháp luật tại Điều 12 Thông tư này:

a) Đối chiếu nội dung báo cáo kiểmtoán của truy thuế kiểm toán Nhà nước với report quyết toán dự án hoàn thành của nhà đầutư để khẳng định việc vâng lệnh các quy định lao lý của chủ đầu tư và những đơn vịcó liên quan; số liệu ý kiến đề xuất quyết toán của chủ đầu tư với kết quả kiểm toán,làm cửa hàng để trình cấp có thẩm quyền lưu ý khi phê ưng chuẩn quyết toán.

b) Kiểm tra vấn đề chấp hành của công ty đầutư và những đơn vị gồm liên quan so với ý kiến kết luận của những cơ quan liêu thanhtra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán Nhà nước; hiệu quả điều tra của cáccơ quan quy định trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toánNhà nước, cơ quan khảo sát thực hiện nay thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án. Trườnghợp buộc phải thiết, cơ quan nhà trì thẩm tra báo cáo người phê coi ngó quyết toán cóvăn bản xin ý kiến của các cơ quan tương quan để thống duy nhất hướng cách xử trí trướckhi trình người dân có thẩm quyền quyết định.

Điều 12. Thẩm tra quyếttoán đối với dự án, hạng mục công trình kết thúc không kiểm toán báo cáo quyếttoán

Cơ quan liêu thẩm tra thực hiệnthẩm tra theo vẻ ngoài tại những Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 Thông tứ này với lậpbáo cáo tác dụng thẩm tra quyết toán dự án dứt gồm phần đa nội dung nhưsau:

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý;

2. Thẩm tra nguồn vốn chi tiêu của dựán;

3. Thẩm tra chi phí đầu tư;

4. Thẩm tra giá thành đầu bốn không tínhvào giá trị tài sản;

5. Thẩm tra giá bán trị tài sản hình thànhqua đầu tư;

6. Thẩm tra tình hình công nợ, thứ tư,thiết bị tồn đọng;

7. Xem xét việc chấp hành của chủ đầutư và các đơn vị gồm liên quan so với ý kiến tóm lại của các cơ quan thanhtra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan tiền pháp luậttrong trường hợp những cơ quan lại thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước, cơ sở điềutra tiến hành thanh tra, kiểm tra, khảo sát dự án;

8. Dấn xét, tiến công giá, loài kiến nghị.

a) thừa nhận xét nhận xét việc chấphành những quy định ở trong nhà nước về cai quản đầu tư, xây dựng và đấu thầu; côngtác thống trị chi mức giá đầu tư, cai quản tài sản đầu tư của nhà đầu tư; trách nhiệmcủa từng cấp đối với công tác thống trị vốn đầu tư dự án;

b) ý kiến đề nghị về quý giá quyếttoán cùng xử lý những vấn đề gồm liên quan.

Điều 13. Thẩm tra hồsơ pháp lý

Căn cứ báo cáo theo chủng loại số 02/QTDA cùng tập các văn phiên bản pháp lý liên quancủa dự án, đối chiếu danh mục, trình tự triển khai các văn phiên bản pháp lý với cácquy định của pháp luật để có nhận xét về:

1. Trình tự lập và chú tâm văn bản,thẩm quyền phê chú tâm văn bản;

2. Việc chấp hành trình tự đầu tưvà xây dựng theo mức sử dụng của quy định về đầu tư chi tiêu và xây dựng;

3. Câu hỏi chấp hành trình dài tự chắt lọc nhàthầu của các gói thầu theo quy địnhcủa quy định về đấu thầu;

4. Vấn đề thương thảo và ký kết kết cáchợp đồng giữa chủ đầu tư chi tiêu với các nhà thầu so với các quy định của quy định vềhợp đồng và đưa ra quyết định trúng thầu; vẻ ngoài giá đúng theo đồng phải vâng lệnh đúngquyết định trúng thầu của cấp bao gồm thẩm quyền với là các đại lý cho vấn đề thẩm tra quyếttoán theo thích hợp đồng.

Điều 14. Thẩm tra nguồnvốn đầu tư chi tiêu của dự án

Căn cứ report theo chủng loại số 01/QTDA, 03/QTDAtrong báo cáo quyết toán; phòng ban thẩm tra thực hiện các bước sau:

1. Phân tích, so sánh tổ chức cơ cấu vốnđầu tư triển khai với tổ chức cơ cấu vốn được xác minh trong tổng vốn vốn chi tiêu đượcduyệt (Mẫu số 01/QTDA).

2. Đối chiếu số liệu vốn thanhtoán thường niên của chủ đầu tư chi tiêu và cơ quan thanh toán giao dịch (Mẫusố 03/QTDA).

3. Soát sổ việc điều chỉnh tăng,giảm vốn chi tiêu của dự án công trình đã được cấp tất cả thẩm quyền chất nhận được so với chính sách và thẩmquyền quy định.

4. Dấn xét, review việc chấphành những quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc làm chủ và sử dụng những loạinguồn vốn chi tiêu của dự án.

Điều 15. Thẩm tra chiphí đầu tư

Căn cứ tổng mức chi tiêu được để mắt vàbáo cáo theo mẫu mã số 04/QTDA - ngân sách chi tiêu đầu tư đềnghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành, ban ngành thẩm tra thực hiệnthẩm tra theo lần lượt theo cơ cấu giá thành ghi trong tổng giá trị đầu tư: ngân sách bồithường, cung cấp và tái định cư; chi tiêu xây dựng; chi tiêu thiết bị; ngân sách quảnlý dự án; giá cả tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng; giá cả khác.

1. Qui định thẩm tra:

a) Thẩm tra tínhtuân thủ những quy định về hòa hợp đồng tạo ra có hiệu lực tại thời khắc thực hiệnhợp đồng và đưa ra quyết định phê duyệt tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu của cấp tất cả thẩm quyền;việc thẩm tra quyếttoán căn cứ vào bề ngoài giá hòa hợp đồng ghi vào từng hòa hợp đồng xuất bản (khôngphân biệt vẻ ngoài lựa chọn nhà thầu). Ngôi trường hợp bắt buộc thiết, phòng ban thẩm traquyết toán kiểm soát hồ sơ hoàn công để xác minh khối lượng quá trình hoàn thành đượcnghiệm thu đúng quy định.

b) ngôi trường hợp giá cả xây dựngcông trình tạm, công trình phụ trợ ship hàng thi công; túi tiền xây dựng nhà tạm đểở cùng điều hành thi công tại hiện nay trường được lập thiết kế, dự toán riêng mang lại hạngmục, tiến hành thẩm tra như thẩm tra gói thầu chế tạo độc lập.

c) ngôi trường hợp ngân sách chi tiêu xây dựngcông trình tạm, công trình phụ trợ ship hàng thi công; giá thành xây dựng bên tạm đểở cùng điều hành xây cất tại hiện tại trường được xem theo xác suất (%) trong gói thầuxây dựng bao gồm (không lập thiết kế, dự toán riêng); thực hiện thẩm tra việc ápdụng xác suất (%) trên cơ sở hiệu quả thẩm tra gói thầu chế tạo chính.

2. Thẩm tra túi tiền bồi thường, hỗtrợ và tái định cư:

a) Thẩm tra bỏ ra phíbồi thường, cung cấp và tái định cư do chủ đầu tư chi tiêu hoặc tổ chức làm nhiệm vụ bồithường, giải phóng đền bù mặt bằng thực hiện: Đối chiếu giá chỉ trị kiến nghị quyết toán củachủ đầu tư chi tiêu với dự toán kinh phí đầu tư trong phương pháp bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư; dự toán ngân sách chi tiêu tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có cấp tất cả thẩmquyền phê duyệt; kiểm tra danh sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân nhận tiềnbồi hay đã gồm chữ ký xác nhận theo cách thức để xác định giá trị quyết toán.

Xem thêm: Rage And Passion - Xem Phim Vương Trùng Dương

c) trường hợp ngôn từ bồi thường,hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng và tổchức tiến hành độc lập: câu hỏi lập report quyết toán với thẩm tra quyếttoán tiến hành như một dự án đầu tư chi tiêu độc lập.

d) Trường thích hợp nộidung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hạng mục bóc ra từ bỏ một dự án đầu tư,thành lập Ban thống trị dự án phần bồi thường, giải tỏa mặt bằng riêng lẻ vớiBan làm chủ dự án phần xây dựng: Ban thống trị dự án phần bồi thường, giải phóngmặt bằng phụ trách quyết toán chi tiêu bồi thường, cung ứng và tái định cưtrình cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt; gửi report quyết toán đã có được phê ưng chuẩn tớichủ chi tiêu dự án chi tiêu xây dựng công trình xây dựng để lập báo cáo quyết toán chungtrong toàn cục dự án. Khi thẩm tra quyết toán toàn thể dự án, chưa hẳn thẩm tralại phần giá cả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có được cấp tất cả thẩm quyền phêduyệt.

đ) trường hợp những công trình hạ tầng kỹthuật đã có ra quyết định phê chăm nom quyết toán của cấp có thẩm quyền, căn cứ quyếtđịnh phê phê chuẩn quyết toán của cấp có thẩm quyền, văn bản yêu cầu giao dịch thanh toán củachủ đầu tư các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và triệu chứng từ giao dịch để xác địnhgiá trị túi tiền cho phần hạ tầng kỹ thuật vẫn đầu tư.

e) trường hợp cần thiết phải thẩmtra nhằm trình cấp có thẩm quyền phê để mắt quyết toán những công trình hạ tầng kỹthuật thì việc thẩm tra giống như như thẩm tra ngân sách xây dựng nêu tại khoản 3 Điềunày.

3. Thẩm tra chi phí xây dựng:

a) Thẩm tra so với gói thầu do chủ đầutư tự triển khai theo phương pháp của điều khoản về đấu thầu:

Trường thích hợp chủ chi tiêu ký phối kết hợp đồngvới đơn vị hạch toán nhờ vào để thực hiện gói thầu, bài toán thẩm tra gói thầucăn cứ vào bề ngoài giá vừa lòng đồng và thực hiện theo pháp luật tại các điểm b, c,d, đ, e khoản này.

Trường hòa hợp chủ chi tiêu ký thỏa thuậngiao câu hỏi cho một đơn vị thuộc chủ đầu tư chi tiêu để tiến hành gói thầu, việc thẩm trathực hiện như sau:

- Đối chiếu các nội dung, khối lượngtrong bảng tính giá chỉ trị kiến nghị quyết toán của chủ chi tiêu với biên phiên bản nghiệmthu khối lượng để xác định cân nặng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu sự phù hợp giữa đối kháng giá vào bảngtính giá bán trị ý kiến đề xuất quyết toán của chủ chi tiêu với đơn giá trong dựtoán được duyệt;

- cực hiếm quyết toán bởi khối lượngthực hiện sẽ được nghiệm thu đúng lao lý nhân (x) với solo giá đã thẩm tra.

b) Thẩm tra đối với gói thầu hợpđồng theo hiệ tượng “hợp đồng trọn gói”:

- Đối chiếu câu chữ công việc, khốilượng thực hiện trong bảng tính giá chỉ trị ý kiến đề xuất quyết toán A-B cùng với biên bảnnghiệm thu khối lượng quá trình hoàn thành và các yêu cầu của vừa lòng đồng để xác địnhkhối lượng quá trình hoàn thành đã được nghiệm thu sát hoạch đúng quy định;

- Đối chiếu đối chọi giá vào bảng tínhgiá trị ý kiến đề nghị quyết toán A-B với đối chọi giá ghi trong bảng tính cực hiếm hợp đồng;khi công ty thầu thực hiện vừa đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượngcông việc xong và đối kháng giá ghi trong vừa lòng đồng, bảng tính giá hòa hợp đồng; thìgiá trị quyết toán đúng bởi giá toàn bộ của vừa lòng đồng đang ký. Không chiết tínhlại cân nặng cũng như đối chọi giá cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệttheo ra quyết định trúng thầu.

c) Thẩm tra đối với gói thầu hợpđồng theo hiệ tượng “giá phù hợp đồng theo solo giá cố gắng định”:

- Đối chiếu văn bản công việc, khốilượng triển khai trong bảng tính giá chỉ trị ý kiến đề xuất quyết toán A-B cùng với biên bảnnghiệm thu khối lượng các bước hoàn thành và những yêu ước của vừa lòng đồng nhằm xác địnhkhối lượng các bước hoàn thành sẽ được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu đối chọi giá vào bảngtính giá chỉ trị đề nghị quyết toán A-B với solo giá cố định ghi trong bảng tính giáhợp đồng và những tài liệu cố nhiên hợp đồng;

- quý hiếm quyết toán bằng khối lượngcông việc chấm dứt đã được sát hoạch đúng nguyên lý nhân (x) với đối chọi giá gắng địnhghi trong đúng theo đồng.

d) Thẩm tra đối với gói thầu hợpđồng theo bề ngoài “Giá thích hợp đồng theo solo giá điều chỉnh” (hoặc “Giá vừa lòng đồngtheo giá điều chỉnh”):

- căn cứ điều kiện rõ ràng của hợp đồng,xác định rõ phạm vi cùng phương thức kiểm soát và điều chỉnh của phù hợp đồng;

- ngôi trường hợp kiểm soát và điều chỉnh về khối lượngphải căn cứ biên bạn dạng nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành để xác minh khốilượng quá trình hoàn thành sẽ được sát hoạch đúng quy định;

- trường hợp kiểm soát và điều chỉnh về 1-1 giá phảicăn cứ nguyên tắc kiểm soát và điều chỉnh đơn giá ghi trong thích hợp đồng để xác minh đơn giá quyếttoán;

- ngôi trường hợp điều chỉnh theo cơ chếchính sách của nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi trong hòa hợp đồng, những cơ chếchính sách được áp dụng phù hợp với thời hạn thực hiện phù hợp đồng (đã ghi tronghợp đồng) để xác minh giá trị được điều chỉnh. Không điều chỉnh cho ngôi trường hợpkéo dài thời gian thực hiện so với thời gian trong vừa lòng đồng đã ký kết do lỗi ở trong nhà thầugây ra;

- quý hiếm quyết toán bởi khối lượngcông việc ngừng đã được nghiệm thu đúng nguyên tắc nhân (x) với đối chọi giá quyếttoán.

đ) Thẩm tra so với gói thầu hợp đồngtheo hình thức “giá phù hợp đồngkếthợp”:

Hợp đồng theo bề ngoài “Giá thích hợp đồngkết hợp” đề xuất xác địnhrõ phạm vi theo công trình, hạng mục dự án công trình hoặc nội dung quá trình cụ thểđược áp dụng bề ngoài hợp đồng cố gắng thể: trọn gói, đối chọi giá cố định và thắt chặt hoặc đối chọi giá điềuchỉnh. Việc thẩm tra từng phần của đúng theo đồng, theo từng hiệ tượng hợp đồng,tương ứng với lao lý tại những điểm b, c, d khoản này.

e) Thẩm tra những trường đúng theo phátsinh:

Thẩm tra những trường vừa lòng phát sinh phảicăn cứ các quy định về kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng xây dựng tương xứng với từng một số loại hợpđồng.

4. Thẩm tra ngân sách chi tiêu thiết bị:

a) Thẩm tra so với gói thầu dochủ đầu tư chi tiêu tự thực hiện theo cơ chế của quy định về đấu thầu:

Trường phù hợp chủ đầu tư ký phối hợp đồngvới đơn vị hạch toán dựa vào để tiến hành gói thầu, câu hỏi thẩm tra gói thầucăn cứ vào vẻ ngoài giá vừa lòng đồng và tiến hành theo nguyên tắc tại những điểm b, c,d, đ, e khoản này.

Trường hợp chủ đầu tư ký thỏa thuậngiao việc cho một đơn vị thuộc chủ đầu tư để tiến hành gói thầu, bài toán thẩm trathực hiện nay như sau:

- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồngốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá của thiết bị ý kiến đề nghị quyết toán so vớibiên bản nghiệm thu cùng dự toán túi tiền thiết bị được phê duyệt y để khẳng định giátrị quyết toán phần sắm sửa thiết bị;

- Thẩm tra chi phí gia công, đính đặtthiết bị đối với thiết bị đề xuất gia công, cần lắp ráp theo dự toán được thông qua vàđược sát hoạch đúng quy định. Quý hiếm quyết toán bằng khối lượng thực hiện đãđược nghiệm thu sát hoạch đúng giải pháp nhân (x) với 1-1 giá đang thẩm tra;

- Thẩm tra những khoản ngân sách chi tiêu liênquan: túi tiền vận gửi thiết bị từ nơi sở hữu về cho chân công trình; ngân sách chi tiêu lưukho bãi, bảo quản, bảo trì thiết bị, túi tiền khác.

b) Thẩm tra so với gói thầu hợpđồng theo vẻ ngoài “hợp đồng trọn gói”: Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồn gốcxuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá bán của thiết bị trong bảng tính giá trị đề nghịquyết toán A-B với các yêu cầu, danh mục, chủng loại, cấu hình, bắt đầu xuấtxứ, hóa học lượng, giá bán của vật dụng ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp đồng với cácbiên bản nghiệm thu trọng lượng hoàn thành của thích hợp đồng. Khi đơn vị thầu thực hiệnđầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng trọng lượng thực hiện nay và biện pháp củahợp đồng thì quý giá quyết toán đúng bằng giá trọn gói của phù hợp đồng sẽ ký.Không chiết tính lại đối chọi giá chi tiết đã được cấp gồm thẩm quyền phê ưng chuẩn theo quyếtđịnh trúng thầu.

c) Thẩm tra đối vớigói thầu hòa hợp đồng theo hình thức “giá đúng theo đồng theo đối chọi giá vắt định”:

- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồngốc xuất xứ, hóa học lượng, thông số kỹ thuật của đồ vật trong bảng tính giá trị đề nghị quyếttoán A-B với các yêu cầu, danh mục, chủng loại, xuất phát xuất xứ, hóa học lượng,cấu hình của vật dụng ghi trong phù hợp đồng, bảng tính giá phù hợp đồng và những tài liệukèm theo hòa hợp đồng cùng với biên bản nghiệm thu trọng lượng thực hiện tại và những yêu cầu củahợp đồng để xác định khốilượng triển khai đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu đơn giá vào bảng tínhgiá trị kiến nghị quyết toán A-B với 1-1 giá cố định và thắt chặt ghi vào bảng tính giá chỉ hợpđồng;

- quý giá quyết toán bằng khối lượngthực hiện đang được nghiệm thu sát hoạch đúng hiện tượng nhân (x) với đối chọi giá thắt chặt và cố định ghitrong thích hợp đồng.

d) Thẩm tra đối vớigói thầu hợp đồng theo bề ngoài “Giá hòa hợp đồng theo 1-1 giá điều chỉnh” (hoặc “Giá đúng theo đồngtheo giá chỉ điều chỉnh”):

- căn cứ điều kiện ví dụ của hòa hợp đồng,xác định rõ phạm vi cùng phương thức kiểm soát và điều chỉnh của hợp đồng;

- trường hợp điều chỉnh về khối lượngphải căn cứ biên bản nghiệm thu cân nặng để xác định trọng lượng thực hiện tại đãđược nghiệm thu đúng quy định;

- ngôi trường hợp điều chỉnh về đối chọi giá phảicăn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong phù hợp đồng để xác định đơn giá bán quyếttoán;

- trường hợp kiểm soát và điều chỉnh theo cơ chếchính sách ở trong nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi trong phù hợp đồng và những cơ chếchính sách được áp dụng trong thời gian thực hiện phù hợp đồng để xác minh giátrị được điều chỉnh.

đ) Thẩm tra so với gói thầuhợp đồng theo hiệ tượng “giá phù hợp đồngkết hợp” cần xác định rõphạm vi hoặc nội dung quá trình cụ thể được áp dụng hiệ tượng hợp đồng thế thể:trọn gói, 1-1 giá cố định hoặc giá chỉ điều chỉnh. Câu hỏi thẩm tra từng phầncủa thích hợp đồng, theo từng hiệ tượng hợp đồng, tương xứng với cơ chế tại những điểmb, c, d khoản 4 Điều này.

e) Thẩm tra những trường thích hợp phátsinh:

Thẩm tra các trường vừa lòng phát sinh bắt buộc căn cứcác phương tiện về kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng xây dựng khớp ứng với từng nhiều loại hợp đồng.

5. Thẩm tra bỏ ra phí làm chủ dự án

a) Đối với các dự án thực hiện vốnngân sách đơn vị nước và vốn trái phiếu bao gồm phủ: triển khai theo hiện tượng tạiThông tư của bộ Tài bao gồm về quản lí lý, sử dụng chi phí cai quản dự án của các dựán áp dụng vốn giá cả nhà nước với vốn trái phiếu chủ yếu phủ.

b) Đối với những dự án sử dụng vốnnhà quốc tế ngân sách: bỏ ra phí quản lý dự án và gần như khoản túi tiền tư vấn đầutư xây dựng do chủ đầu tư, ban làm chủ tự tiến hành được quyết toán theo định mứctrích theo công bố của phòng ban nhà nước có thẩm quyền hoặc dự toán được duyệt.

c) trường hợp dự án công trình do chủ đầutư, ban thống trị dự án làm chủ 01 dự án thực hiện thống trị cần xem xét các chứngtừ chi tiêu đảm bảo an toàn tính hợp pháp, thích hợp lý, hợp lệ theo quy định so với cơ quanhành chủ yếu và đơn vị sự nghiệp công lập. Việc làm chủ tài sản của ban thống trị dựán lúc dự án kết thúc thực hiện theo quy định của cơ chế quản lý, thực hiện tài sảnnhà nước và các văn bản hướng dẫn.

6. Thẩm tra chi phítư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình và các ngân sách chi tiêu khác:

a) Đối với những khoản túi tiền tư vấnvà giá thành khác tính theo định mức xác suất %: kiểm tra những điều kiện quy địnhtrong việc vận dụng định mức xác suất % để khẳng định giá trị ngân sách của từng loạicông việc.

b) Đối với những khoản ngân sách chi tiêu tư vấnvà ngân sách khác tính theo dự toán chi tiết được duyệt: so sánh giá trị đề nghịquyết toán với dự trù được duyệt, reviews mức độ hợp lí của những khoản chiphí.

c) Đối với những khoản giá thành tư vấn,chi giá tiền phi support áp dụng vẻ ngoài hợp đồng theo thời gian: đối chiếu đơn giáthù lao theo thời gian do chủ đầu tư và đơn vị thầu thỏa thuận trong đúng theo đồng nhânvới thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, giờ) để xác định mứcthù lao yêu cầu trả cho nhà thầu. Các khoản túi tiền đi lại, khảo sát, mướn vănphòng làm việc, chi khác địa thế căn cứ quy định về phương thức thanh toán giao dịch ghi vào hợpđồng nhằm thẩm tra (theo bệnh từ hóa đối kháng hợp lệ hoặc theo đơn giá khoán đang thỏathuận trong hòa hợp đồng).

Điều 16. Thẩm tra chiphí chi tiêu không tính vào quý giá tài sản

1. Thẩm tra các giá thành thiệt hạido các lý do bất khả phòng được phép ko kể vào giá trị gia sản theocác nội dung:

a) xác định đúng theo các nguyêntắc, thủ tục quy định của phòng nước về túi tiền thiệt hại;

b) giá trị thiệt hại theo Biên phiên bản xác địnhphải được công ty đầu tư, đơn vị nhận thầu, tư vấn giám sát, đơn vị thầu bảo đảm kiểmtra, xác nhận và kiến nghị xử lý.

2. Thẩm tra các khoảnchi giá thành không làm cho tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép không tínhvào giá chỉ trị gia sản như: giá thành đào tạo, bức tốc và cải thiện năng lực chocơ quan thống trị hoặc cộng đồng; ngân sách chi tiêu các ban cai quản dự án sinh sống Trung ươngkhông liên quan trực tiếp đến tài sản được hiện ra và bàn giao ở những địaphương.

Điều 17. Thẩm tra giátrị tài sản hình thành qua đầu tư

1. Khẳng định số lượng với giá trịtài sản hiện ra qua đầu tư chi tiêu của dự án, công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình độclập, bao gồm: tài sản dài hạn (cố định) và gia tài ngắn hạn;

2. Việc phân chia chi phí làm chủ dựán, giá cả tư vấn, chi phí khác tầm thường của toàn dự án công trình cho từng tài sản cố địnhđược xác minh theo nguyên tắc: chi tiêu trực tiếp liên quan đến gia tài cố địnhnào thì tính đến tài sản cố định đó; ngân sách chung tương quan đến các tài sảncố định thì phân chia theo tỷ lệ ngân sách chi tiêu trực tiếp của từng tài sản thắt chặt và cố định so vớitổng số chi phí trực tiếp của toàn thể tài sản nỗ lực định.

3. Ngôi trường hợp gia tài được bàngiao đến nhiều đơn vị chức năng sử dụng bắt buộc xác định tương đối đầy đủ danh mục và quý giá của tàisản chuyển giao cho từng đơn vị.

Điều 18. Thẩm tratình hình công nợ, vật dụng tư, thiết bị tồn đọng

1. Thẩm tra khẳng định công nợ:

- Căn cứ tác dụng thẩm tra chi phí đầutư, báo cáo tình hình thanh toán cho những nhà thầu của chủ đầu tư chi tiêu để xác minh rõtừng số tiền nợ phải thu, nợ yêu cầu trả theo như đúng đối tượng;

- coi xét ý kiến đề xuất phương án xử trí đốivới các khoản thu chưa nộp ngân sách, số dư chi phí gửi, tiền phương diện tại quỹ để kiếnnghị biện pháp xử lý;

2. Kiểm tra xác định giá trị vậttư, đồ vật tồn đọng:

- soát sổ giá trị đồ dùng tư, sản phẩm công nghệ tồnđọng theo sổ kế toán đối chiếu với số liệu kiểm kê thực tế;

- coi xét, ý kiến đề nghị phương án xử trí củachủ chi tiêu đối với giá trị vật dụng tư, vật dụng tồn đọng;

- địa thế căn cứ biên bản kiểm kê đánh giá tàisản của Ban làm chủ dự án tính mang đến ngày lập báo cáo quyết toán, khẳng định số lượng,giá trị gia sản còn lại để bàn giao cho đơn vị chức năng sử dụng hoặc cách xử trí theo quy địnhtrong trường hợp dự án do chủ đầu tư, ban thống trị dự án cai quản 01 dự án thựchiện cai quản lý.

Điều 19. Thẩm tra quyếttoán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, dự án công trình dừng thựchiện vĩnh viễn chưa có cân nặng thi công xây dựng, lắp đặt thiết b được nghiệmthu

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dựán.

2. Thẩm tra mối cung cấp vốn đầu tư thựchiện.

3. Thẩm tra chi phí đầu bốn thựchiện chi tiết từng khoản chi phí phát sinh so với dự trù được duyệt, chế độ,tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.

4. Thẩm tra tình hình công nợ củadự án.

5. Thẩm tra những khoản chi phí bịhủy bỏ, các khoản giá thành không tạo cho tài sản nhằm trình cấp cho cóthẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản.

6. Thẩm tra số lượng, cực hiếm tàisản sinh ra sau chi tiêu (nếu có).

Điều 20. Phê duyệtquyết toán

1. Sau thời điểm thẩm tra quyết toán,cơ quan thẩm tra quyết toán lập hồ sơ trình chú tâm quyết toán dự án chấm dứt đểtrình người có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ trình phê phê duyệt quyết toán bao gồm có:

a) báo cáo kết quả thẩm tra quyếttoán.

b) Dự thảo ra quyết định phê duyệtquyết toán dự án dứt và những tài liệu vị chủ đầutư trình (kèm theo).

c) trường hợp thành lập Tổ côngtác thẩm tra quyết toán, fan thẩm tra báo cáo Tổ thẩm tra quyết toán kết quả thẩmtra; Tổ thẩm tra quyết toán thâm nhập hoàn chỉnh, thông qua report thẩm tra quyếttoán của người thẩm tra nhằm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) những tài liệu vày chủ đầu tưtrình (kèm theo):

- Tờ trình đề nghị phê chăm sóc quyếttoán của chủ đầu tư;

- báo cáo quyết toán dự án hoàn thànhcủa dự án;

- report kiểm toán (nếu có);

- tóm lại thanh tra, biên bạn dạng kiểmtra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan tiền thanh tra, kiểm tra,Kiểm toán công ty nước trong trường hợp những cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểmtoán bên nước tiến hành thanh tra, kiểm tra, truy thuế kiểm toán dự án; tác dụng điềutra của những cơ quan pháp luật trong trường thích hợp chủ đầu tư vi bất hợp pháp luật bịcơ quan lao lý điều tra; văn bản báo cáo tình trạng chấp hành của công ty đầu tưvà các tổ chức, cá thể có liên quan so với các kết luận trên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra quyếttoán gồm các nội dung chính:

a) Khái quát cục bộ dự án, nhữngvấn đề đã làm được cấp có thẩm quyền ra quyết định trong vượt trình chi tiêu thực hiện nay dự án.

b) bắt tắt kết quả các nội dungtheo đúng trình từ thẩm tra điều khoản tại Thông tư này.

c) ý kiến đề xuất giá trị phê duyệtquyết toán.

d) con kiến nghị giải quyết các tồn tạivề nguồn chi phí đầu tư, gia tài và công nợ sau khi quyết toán dự án.

3. Dự thảo quyết định phê duyệtquyết toán dự án kết thúc theo mẫu mã số 10/QTDA kèmtheo Thông tư này.

4. Ra quyết định phê chăm nom quyếttoán dự án ngừng được gửi cho những cơ quan, đối kháng vị: nhà đầu tư; cơ quan nhậntài sản; cơ quan quản lý cấp bên trên của nhà đầu tư; cơ quan cấp cho vốn, mang lại vay,thanh toán; bộ Tài bao gồm (đối cùng với dự án quan trọng đặc biệt quốc gia, dự án quan trọngkhác do Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định đầu tư chi tiêu và dự án công trình nhóm A sử dụng vốn ngânsách công ty nước); cơ sở quyết định đầu tư dự án.

Điều 21. Chi phí thẩmtra, phê để ý quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập

1. Xác định ngân sách chi tiêu thẩm tra, phêduyệt quyết toán; chi tiêu kiểm toán độc lập:

Định mức túi tiền thẩm tra, phê duyệtquyết toán và định mức chi tiêu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đượcxác định trên cơ sở tổng mức chi tiêu được ưng chuẩn (hoặc được điều chỉnh) của dự áncụ thể và xác suất quy định trên Bảng Định mức giá thành thẩm tra, phê để mắt quyếttoán; ngân sách kiểm toán dưới đây:

Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)

≤ 5

10

50

100

500

1.000

³ 10.000

Thẩm tra, phê chuyên chú (%)

0,95

0,65

0,475

0,375

0,225

0,15

0,08

Kiểm toán (%)

1,60

1,075

0,75

0,575

0,325

0,215

0,115

a) Định mức đưa ra phíthẩm tra, phê phê chuẩn quyết toán (ký hiệu là KTTPD) và định mức chi tiêu kiểm toán(ký hiệu là KKT) được xác định theo công thức tổng thể sau:

*

Trong đó:

+ Ki: Định mức ngân sách chi tiêu tương ứng với dựán yêu cầu tính (đơn vị tính: %);

+ Ka: Định mức giá cả tương ứng cùng với dựán cận trên (đơn vị tính: %);

+ Kb: Định mức giá cả tương ứng cùng với dựán cận bên dưới (đơn vị tính: %);

+ Gi: Tổng mức đầu tư chi tiêu của dự án công trình cần tính, đơnvị: tỷ đồng;

+ Ga: Tổng mức chi tiêu của dự án cậntrên, 1-1 vị: tỷ đồng;

+ Gb: Tổng mức đầu tư chi tiêu của dự án công trình cận dưới,đơn vị: tỷ đồng.

b) chi tiêu thẩm tra,phê cẩn thận quyết toán và giá cả kiểm toán của dự án được xác minh theo công thứcsau:

+ chi phí thẩm tra, phê chú tâm quyếttoán buổi tối đa = Ki-TTPD % x tổng mức đầu tư

+ giá cả kiểm toán tối đa = Ki-KT % x tổng vốn đầutư + Thuế GTGT

+ giá cả thẩm tra, phê chăm bẵm quyếttoán tối thiểu là năm trăm nghìn đồng; ngân sách kiểm toán tối thiểu là một trong triệuđồng cộng với thuế GTGT.

c) ngân sách chi tiêu thẩm tra,phê chu đáo quyết toán; chi tiêu kiểm toán của hạng mục dự án công trình hoặc gói thầutrong dự án được xác minh như sau:

Chi phí hạng mục = Mức giá cả của cả dự án

x

Dự toán của HMCT

Tổng mức đầu tư chi tiêu của dự án

d) ngôi trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bịchiếm từ bỏ 51% trở lên so với tổng mức chi tiêu thì định mức chi phí thẩm tra, phêduyệt quyết toán với định mức chi tiêu kiểm toán được tính bằng 70% định nấc quyđịnh trên khoản 1 Điều này.

đ) trường hợp dự án công trình đã triển khai kiểmtoán báo cáo quyết toán thì định mức giá cả thẩm tra, phê săn sóc quyết toán đượctính bằng 1/2 định mức khí cụ tại khoản 1 Điều này.

e) Trường đúng theo dự án đặc biệt quan trọng quốcgia, dự án nhóm A, chương trình dự án có các tiểu dự án công trình hoặc dự án công trình thành phầnquyết định chi tiêu riêng thì túi tiền thẩm tra, phê chú ý quyết toán và đưa ra phíkiểm toán được tính như một dự án độc lập.

g) Đối với dự án, tiểu dự án bồi thường,hỗ trợ với tái định cư độc lập, định mức ngân sách thẩm tra, phê duyệt quyết toánvà định mức giá thành kiểm toán được xem tối đa bởi 70% định mức dụng cụ tại khoản1 Điều này.

2. Cai quản lý, sử dụng giá thành thẩmtra, phê để ý quyết toán:

a) Khi triển khai thẩm tra, cơquan nhà trì thẩm tra bao gồm văn bạn dạng đề nghị chủ đầu tư chi tiêu thanh toán giá thành thẩmtra, phê chú ý quyết toán theo đúng phần trăm quy định tại khoản 1 Điều này. Nộidung đưa ra cho công tác thẩm tra và phê coi ngó quyết toán gồm:

- đưa ra trả thù lao cho các thành viêntrực tiếp thực hiện thẩm tra, phê chú tâm quyết toán theo nấc khoán hoặc theo thờigian;

- bỏ ra trả đến các chuyên gia hoặc tổchức bốn vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong ngôi trường hợp phòng ban chủtrì thẩm tra, phê săn sóc quyết toán ký phối hợp đồng theo thời gian với cácchuyên gia hoặc tổ chức tư vấn;

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịchthuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, bán buôn máy tính hoặc trang bị ship hàng côngtác thẩm tra với phê trông nom quyết toán;

- các khoản chi khác có liên quan đếncông tác quyết toán.

b) Cơ quan chủ trì thẩm tra, quyếttoán được sử dụng chi tiêu thẩm tra, phê duyệt y quyết toán theo tỷ lệ tại khoản 1Điều này, ngân sách theo những nội dung phương pháp tại điểm a khoản này. Khoản kinhphí thẩm tra, phê lưu ý quyết toán đã làm được cơ quan kiểm soát và điều hành thanh toán theoquy định, khi ban ngành thẩm tra chưa sử dụng hết trong năm, được phép chuyểnsang năm tiếp theo để thực hiện.

3. Chi tiêu thẩm tra, phê duyệtquyết toán; giá cả kiểm toán được xem vào ngân sách chi tiêu khác trong quý giá quyếttoán của dự án.

4. Vào trường hợp công ty đầu tưthuê kiểm toán độc lập kiểm toán report quyết toán dự án công trình hoàn thành, đơn vị chức năng kiểmtoán hòa bình ngoại trừ khối lượng công việc không thực hiện; chủ đầu tư chi tiêu căn cứ điềukiện thích hợp đồng và những nội dung tiến hành để kiểm soát và điều chỉnh giảm chi phí kiểm toán độclập theo xác suất tương ứng với một khối lượng công việc ngoại trừ.

Điều 22. Thời hạn quyếttoán

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự ánhoàn thành để trình người có thẩm quyền phê chăm chú quyết toán được xem từ ngàyký biên phiên bản bàn giao đưa công trình xây dựng của dự án công trình vào sử dụng. Thời gian thẩmtra, phê chăm sóc quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo giải pháp tạiĐiều 8 Thông tứ này. Thời hạn tối đa quy định ví dụ nh