Sắp xếp mảng 1 chiều tăng dần trong c

      227

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng theo thứ tự tăng dần, đây là một bài tập căn bản thường gặp trong khi học ngôn ngữ C++.

Bạn đang xem: Sắp xếp mảng 1 chiều tăng dần trong c

*


*

Chương trình sau đây người dùng sẽ nhập vào n số, sau khi người dùng nhập xong các số đó, chương trình này sẽ sắp xếp và hiển thị chúng theo thứ tự tăng dần.

Xem thêm: Activity Log Trên Facebook Nằm Ở Đâu, How Do I Find And Use My Facebook Activity Log

Ở đây mình đã tạo ra một hàm do người dùng định nghĩa sort_numbers_asceinating() cho mục đích sắp xếp.

Ví dụ: Chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng theo thứ tự tăng dần.

Sau khi chúng ta tạo một hàm sắp xếp sort_numbers_asceinating() để thực hiện công việc sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì chúng ta gọi nó ở hàm main() để sử dụng và hiển thị kết quả ra màn hình bằng câu lệnh cout, cin

Bài viết này được đăng tại


#include using namespace std;void sort_numbers_ascending(int number<>, int count){ int temp, i, j, k; for (j = 0; j number) { temp = number; number = number; number = temp; } } } cout>count; cout>number; sort_numbers_ascending(number, count);}
Kết quả:

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…


Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…


Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…


Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…


Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…


Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…


Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…