Đề kiểm tra tin học 11

      493
Kiểm tra 1 ngày tiết tin học tập 11 trắc nghiệm

Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 11 lựa chọn lọc, tất cả đáp án

Bộ đề tổng hợp vị trí cao nhất 28 Đề soát sổ Tin học tập lớp 11 học tập kì 1 và Học kì 2 chọn lọc, tất cả đáp án, cực liền kề đề xác nhận gồm các đề chất vấn 15 phút, đề bình chọn giữa kì, đề thi học tập kì. Mong muốn bộ đề khám nghiệm này để giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi, bài kiểm tra môn Tin học lớp 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tin học 11

Mục lục Đề kiểm soát Tin học 11

Đề đánh giá 15 phút Tin học 11 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 1) (4 đề)Đề thi Tin học lớp 11 thân học kì 1 bao gồm đáp án (4 đề)Đề chất vấn 15 phút Tin học 11 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 2) (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 học kì 1 tất cả đáp án (4 đề)Đề bình chọn 15 phút Tin học tập 11 học kì 2 có đáp án (4 đề)Đề thi Tin học lớp 11 thân học kì 2 bao gồm đáp án (4 đề)Đề thi Tin học tập 11 học kì 2 tất cả đáp án (4 đề)Top 16 Đề khám nghiệm Tin học 11 học kì 1 bao gồm đáp án, rất hayTop 12 Đề đánh giá Tin học tập 11 học tập kì 2 gồm đáp án, cực hay

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản …..

Xem thêm: Những Ca Khúc Chủ Đề Trong Anime Naruto Khiến Người Hâm Mộ Mê Đắm

Đề soát sổ 15 phút Tin học 11 học tập kì 1

Môn: Tin học tập 11

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

Câu 1: khái niệm nào sau đó là đúng về tên dành riêng ?

 A. Là tên được sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT qui định dùng với ý nghĩa sâu sắc riêng xác định, không được áp dụng với ý nghĩa sâu sắc khác

 C. Là tên gọi được NNLT dùng với ý nghĩa sâu sắc nhất định nào đó

 D. Là các hằng hay trở nên

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong những biểu diễn dưới đây:

 A. _Baitap1

 B. Baitap1

 C. Baitap_1

 D. Baitap#1

Câu 3: quý giá nào dưới đó là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. ’1.5’

 D. Tất cả đều sai

Câu 4: trong số những biểu diễn bên dưới đây, màn trình diễn nào chưa phải là từ bỏ khóa trong Pascal?

 A. End

 B. Begin

 C. Sqr

 D. Program

Câu 5: Trong ngôn từ lập trình Pascal, tự khóa USES sử dụng để:

 A. Khai báo biến chuyển

 B. Khai báo tủ sách

 C. Khai báo tên chương trình

 D. Khai báo hằng

Câu 6: vào Pascal, cú pháp để khai báo tên công tác là:

 A. Program .

 B. Program

 C. Program ;

 D. Program ,

Câu 7: Để khai báo trở nên a là vẻ bên ngoài lôgic, ta chọn cách khai báo:

 A. Var a : boolean;

 B. Var a : real;

 C. Var a : byte;

 D. Var a : char;

Câu 8: trong các kiểu dữ liệu sau, phong cách nào cần bộ nhớ lưu trữ lớn nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: thay đổi X có thể nhận những giá trị từ bỏ ‘A’ mang đến ‘Z’, chọn khai báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : Byte;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: biến chuyển X hoàn toàn có thể nhận những giá trị: 5; 10; 15; trăng tròn và trở nên Y có thể nhận những giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau đấy là đúng và ít tốn dung lượng bộ lưu trữ nhất?

 A. Var X, Y: byte;

 B. Var X: byte; Y: real;

 C. Var X, Y: real;

 D. Var X: byte; Y: char;

Đáp án và Thang điểm

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên …..

Đề soát sổ Tin học 11 thân học kì 1

Môn: Tin học tập 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: trong Pascal, những đoạn chú giải được để giữa cặp vết nào ?

 A. với

 B. < với >

 C. ( với )

 D. /* và */

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong những biểu diễn dưới đây:

 A. TinhTong1b

 B. TinhTong

 C. Tinh_Tong

 D. Tinh Tong

Câu 3: biểu diễn nào dưới đây không đề nghị là biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. 150.00

 B. FALSE

 C. ’01’

 D. A30

Câu 4: vào Pascal, khai báo nào tiếp sau đây đúng:

 A. Program Giai PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Để viết chương trình giải phương trình bậc hai bao gồm dạng: ax2 + bx + c=0 (a#0), em yêu cầu phải triển khai lệnh nhập vào từ bỏ bàn phím những biến như thế nào sau đây:

 A. Readln(a, b, c, x1, x2);

 B. Readln(a, b, c);

 C. Readln(x1, x2);

 D. Readln(a, b, c, x);

Câu 6: Xét khai báo đổi thay sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : word;

Tổng bộ lưu trữ dành cho các biến đã khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x then ;

 B. If then

 C. If then else ;

 D. If then else

Câu 12: trong Pascal, câu lệnh ghép gồm dạng:

*

Câu 13: cho đoạn chương trình sau:

IF THEN write(x,’la so le’) ELSE write(x,’la so chan’);

Điều kiện là biểu thức súc tích nào dưới đây?

 A. X mod 2 = 0

 B. X hack 2 = 1

 C. X > 0

 D. X y THEN F:= 2*x – y ELSE

IF x := array of ;

 B. Var = array of ;

 C. Var : array of

 D. Var : array of ;

Câu 19: giả sử mảng a có các bộ phận a<1>=1, a<2>=2, a<3>=3, a<4>=4, a<5>=5.

Cho biết tác dụng sau khi triển khai đoạn lịch trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 lớn 5 bởi vì

IF a mod 2 = 1 THEN D:=D+1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: vạc biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A > B

 C. A mod B

 D. A:= B

Phần II. Trường đoản cú luận

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học tập sau sang dạng khớp ứng trong Pascal:

*

Bài 2. (2 điểm) đến chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron:

uses crt;

const pi = 3,14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(nhap ban kinh r = );

 readln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra bốn lỗi gồm trong chương trình, tiếp đến hãy sửa lại mang đến đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết công tác tính tổng các giá trị là bội của 3 trong phạm vi từ là một đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào tự bàn phím)

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

*

Phần II. Từ bỏ luận

Bài 1 .

a) sqrt(2*sqr(x) + abs(x))

b) (-1/2

Mục lục Đề kiểm tra Toán 11

Mục lục Đề đánh giá Ngữ văn 11

Mục lục Đề chất vấn Vật Lí 11

Mục lục Đề kiểm tra Hóa 11

Mục lục Đề chất vấn Tiếng Anh 11

Mục lục Đề đánh giá Tiếng Anh 11 mới

Mục lục Đề bình chọn Sinh học tập 11

Đề kiểm tra Địa Lí 11

Đề kiểm tra lịch sử 11

Mục lục Đề chất vấn GDCD 11

Mục lục Đề kiểm tra technology 11

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên dienmayxuyena.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 gồm đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác