Đề kiểm tra tin học 11

      573
Kiểm tra 1 tiết tin học 11 trắc nghiệm

Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 11 chọn lọc, có đáp án

Bộ đề tổng hợp Top 28 Đề kiểm tra Tin học lớp 11 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tin học lớp 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tin học 11

Mục lục Đề kiểm tra Tin học 11

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1) (4 đề)Đề thi Tin học lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2) (4 đề)Đề thi Tin học lớp 11 Học kì 1 có đáp án (4 đề)Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 có đáp án (4 đề)Đề thi Tin học lớp 11 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)Đề thi Tin học 11 Học kì 2 có đáp án (4 đề)Top 16 Đề kiểm tra Tin học 11 Học kì 1 có đáp án, cực hayTop 12 Đề kiểm tra Tin học 11 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Xem thêm: Những Ca Khúc Chủ Đề Trong Anime Naruto Khiến Người Hâm Mộ Mê Đắm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1

Môn: Tin học 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng ?

 A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

 C. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

 D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

 A. _Baitap1

 B. Baitap1

 C. Baitap_1

 D. Baitap#1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. ’1.5’

 D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào không phải là từ khóa trong Pascal?

 A. end

 B. begin

 C. sqr

 D. program

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa USES dùng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo thư viện

 C. Khai báo tên chương trình

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Trong Pascal, cú pháp để khai báo tên chương trình là:

 A. Program .

 B. Program

 C. Program ;

 D. Program ,

Câu 7: Để khai báo biến a là kiểu lôgic, ta chọn cách khai báo:

 A. var a : boolean;

 B. var a : real;

 C. var a : byte;

 D. var a : char;

Câu 8: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào cần bộ nhớ lớn nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Biến X có thể nhận các giá trị từ ‘A’ đến ‘Z’, chọn khai báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : Byte;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị: 5; 10; 15; 20 và biến Y có thể nhận các giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

 A. Var X, Y: byte;

 B. Var X: byte; Y: real;

 C. Var X, Y: real;

 D. Var X: byte; Y: char;

Đáp án & Thang điểm

*

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra Tin học 11 Giữa học kì 1

Môn: Tin học 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào ?

 A. { và }

 B. < và >

 C. ( và )

 D. /* và */

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

 A. TinhTong1b

 B. TinhTong

 C. Tinh_Tong

 D. Tinh Tong

Câu 3: Biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. 150.00

 B. FALSE

 C. ’01’

 D. A30

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau đây đúng:

 A. Program Giai PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Để viết chương trình giải phương trình bậc hai có dạng: ax2 + bx + c=0 (a#0), em cần phải thực hiện lệnh nhập vào từ bàn phím các biến nào sau đây:

 A. readln(a, b, c, x1, x2);

 B. readln(a, b, c);

 C. readln(x1, x2);

 D. readln(a, b, c, x);

Câu 6: Xét khai báo biến sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : word;

Tổng bộ nhớ dành cho các biến đã khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x then ;

 B. if then

 C. if then else ;

 D. if then else

Câu 12: Trong Pascal, câu lệnh ghép có dạng:

*

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

IF THEN write(x,’la so le’) ELSE write(x,’la so chan’);

Điều kiện là biểu thức logic nào dưới đây?

 A. x mod 2 = 0

 B. x mod 2 = 1

 C. x > 0

 D. x y THEN F:= 2*x – y ELSE

IF x := array of ;

 B. Var = array of ;

 C. Var : array of

 D. Var : array of ;

Câu 19: Giả sử mảng a gồm các phần tử a<1>=1, a<2>=2, a<3>=3, a<4>=4, a<5>=5.

Cho biết kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 to 5 DO

IF a mod 2 = 1 THEN D:=D+1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A > B

 C. A mod B

 D. A:= B

Phần II. Tự luận

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết các biểu thức toán học sau sang dạng tương ứng trong Pascal:

*

Bài 2. (2 điểm) Cho chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron:

uses crt;

const pi = 3,14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(nhap ban kinh r = );

 readln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra bốn lỗi có trong chương trình, sau đó hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng các giá trị là bội của 3 trong phạm vi từ 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

*

Phần II. Tự luận

Bài 1 .

a) sqrt(2*sqr(x) + abs(x))

b) (-1/2

Mục lục Đề kiểm tra Toán 11

Mục lục Đề kiểm tra Ngữ văn 11

Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí 11

Mục lục Đề kiểm tra Hóa 11

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 11

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 mới

Mục lục Đề kiểm tra Sinh học 11

Đề kiểm tra Địa Lí 11

Đề kiểm tra Lịch Sử 11

Mục lục Đề kiểm tra GDCD 11

Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 11

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại dienmayxuyena.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác