Đăng ký 3g sim sinh viên mobi

      590
Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) Nhu cầu tìm kiếm Tất cảĐăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com mua thêm(3)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com ngày(6)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com tháng(11)Đăng ký gói cước Thoại + Data dienmayxuyena.com(11)Đăng ký gói cước Thoại + SMS + Data dienmayxuyena.com(7)Đăng ký gói cước Thoại + SMS dienmayxuyena.com(1)Đăng ký gói cước Thoại dienmayxuyena.com(7)Gói cước Fast Connect dienmayxuyena.com(7) Thời hạn (NGÀY) Tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng truy cập(1)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(9) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) Nhu cầu tìm kiếm Tất cảĐăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com mua thêm(3)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com ngày(6)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com tháng(11)Đăng ký gói cước Thoại + Data dienmayxuyena.com(11)Đăng ký gói cước Thoại + SMS + Data dienmayxuyena.com(7)Đăng ký gói cước Thoại + SMS dienmayxuyena.com(1)Đăng ký gói cước Thoại dienmayxuyena.com(7)Gói cước Fast Connect dienmayxuyena.com(7) Thời hạn (NGÀY) Tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng truy cập(1)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(9) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms 430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
*


I. Bảng giá gói cước dienmayxuyena.com sinh viênII. Cách đăng ký mạng 3G dienmayxuyena.com sim sinh viên1. Điều kiện đăng ký gói cước sinh viên dienmayxuyena.com

Với nhu cầu học tập và giải trí ngày càng cao, sinh viên luôn tìm kiếm các gói cước dienmayxuyena.com sinh viên giá rẻ mà vẫn đảm bảo số dung lượng “khủng”. Hãy cùng tìm hiểu về những gói cước đăng ký mạng 3G dienmayxuyena.com sim sinh viên có lợi nhất nhé!

Có thể bạn đang quan tâm và muốn xem nhanh, mời truy cập theo đương dẫn: Đăng ký mạng dienmayxuyena.com tháng.

Bạn đang xem: Đăng ký 3g sim sinh viên mobi

I. Bảng giá gói cước dienmayxuyena.com sinh viên

Nếu thuê bao đã đăng ký sử dụng sim sinh viên, khi đăng ký gói cước MIU của dienmayxuyena.com, bạn sẽ có ưu đãi lớn hơn cả: 

Gói MIU dienmayxuyena.com
Ưu đãi: 3,8Gb 
Giá cước: 70.000 đồng (Sinh viên giảm thêm 20.000đ)
Điều kiện: Áp dụng với tất cả các thuê bao
Sau khi hết Data tốc độ cao: Ngừng kết nối Internet
Điều kiện: Áp dụng cho tất cả thuê bao
Cú pháp: DIG MIU gửi 9084
ĐĂNG KÝ

Nhiều người cho rằng cước phí đăng ký gói MIU sinh viên dienmayxuyena.com 25k, tuy nhiên hiện nay đối tượng sim học sinh, sinh viên có giá ưu đãi chính thức là 50.000 đồng. Như vậy, nhóm thuê bao học sinh và sinh viên có thể thỏa thích sử dụng 3.8Gb với mức cước phí vô cùng tiết kiệm để phục vụ cho hoạt động học tập và giải trí của mình. 

Để đăng ký chuyển đổi sim dienmayxuyena.com hiện tại sang sim sinh viên, thuê bao có thể liên hệ với tổng đài dienmayxuyena.com hoặc nhận tư vấn tại các văn phòng, chi nhánh của nhà mạng. 

Một số gói cước dienmayxuyena.com dành cho học sinh, sinh viên phổ biến

Có một số thuê bao tuy là học sinh, sinh viên, song chưa đăng ký mạng 3G dienmayxuyena.com sim sinh viên. Các thuê bao này có thể tham khảo hai gói cước 4G dienmayxuyena.com sinh viên bao gồm: 


HSV25 dienmayxuyena.com
Chu kỳ: 30 ngày
Giá cước: 25.000 đồng
Ưu đãi: 2Gb/thángMiễn phí truy cập ứng dụng học tiếng Anh Elsa và ứng dụng âm nhạc Spotify
Hết data tốc độ cao: Ngừng truy cập Internet
Điều kiện: Áp dụng cho thuê bao học sinh, sinh viên
Cú pháp: DIG HSV25 gửi 9084
ĐĂNG KÝ


HSV50 dienmayxuyena.com
Chu kỳ: 30 ngày
Giá cước: 50.000 đồng
Ưu đãi: 5Gb/tháng (*)Miễn phí truy cập data tốc độ cao vào ứng dụng Viber (tối đa 3 GB), xem phim trên http://movies.fimplus.vn, ứng dụng FIM+ (gói FIM cơ bản) + các game tại http://gamedata.dienmayxuyena.com.vn .

Xem thêm: Nghe Radio Trực Tuyến Đài Bình Dương, Đài Phát Thanh Bình Dương Fm 92

Hết Data tốc độ cao: Ngừng truy cập Internet
Điều kiện: Áp dụng cho thuê bao học sinh, sinh viên
Cú pháp: DIG HSV50 gửi 9084
ĐĂNG KÝ


Đây là hai gói cước dành cho mọi thuê bao dienmayxuyena.com đang hoạt động hai chiều. Có sự ưu tiên đăng ký đối với đối tượng học sinh, sinh viên. Vì vậy, vẫn có thể coi đây là hai Gói cước dienmayxuyena.com sinh viên vô cùng tài chính.

II. Cách đăng ký mạng 3G dienmayxuyena.com sim sinh viên

1. Điều kiện đăng ký gói cước sinh viên dienmayxuyena.com

Để đăng ký mạng 3G dienmayxuyena.com sim sinh viên, thuê bao phải đảm bảo sim dienmayxuyena.com mình đang sử dụng là sim sinh viên. Thuê bao chỉ cần đến trung tâm giao dịch dienmayxuyena.com bất kỳ trên toàn quốc sẽ được hỗ trợ chuyển đổi sim hiện dùng sang sim sinh viên. Đừng quên mang theo các giấy tờ sau: 

Chứng minh nhân dân Thẻ học sinh, sinh viên còn hiệu lực.

Sau khi được chuyển đổi sang sim sinh viên, thuê bao đã có thể thỏa thích sử dụng các ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho nhóm học sinh, sinh viên, bao gồm đăng ký gói cước dienmayxuyena.com sinh viên. 

Lưu ý:

Thuê bao không thể đăng ký gói MIU sinh viên dienmayxuyena.com 25k. Song mức giá 50.000 đồng cho 30 ngày sử dụng 3.8Gb tốc độ cao đã đủ hấp dẫn với nhóm học sinh, sinh viên. Để đăng ký gói mạng dienmayxuyena.com sinh viên MIU với cước phí cực kỳ ưu đãi chỉ 50.000 đồng, thuê bao cần đảm bảo các điều kiện sau: 

Là thuê bao dienmayxuyena.com đang hoạt động hai chiều, thuộc nhóm thuê bao trả trước + trả sauLà sim sinh viên dienmayxuyena.com

Nếu bạn không thể đăng ký sim học sinh, sinh viên và lựa chọn đăng ký gói Data dienmayxuyena.com cho sinh viên HSV25HSV50, bạn chỉ cần là thuê bao trả trước + trả sau của dienmayxuyena.com đang hoạt động hai chiều trên lãnh thổ Việt nam. 

2. Cú pháp đăng ký Gói cước dienmayxuyena.com sinh viên

Sau khi kiểm tra kỹ càng rằng mình đã thỏa mãn yêu cầu đăng ký mạng 3G sim sinh viên, thuê bao hãy sử dụng cú pháp sau để đăng ký gói cước dienmayxuyena.com sinh viên

DIG  gửi 9084

(tin nhắn miễn phí)

Trong đó: 

DIG: Mã mở gói cước của dienmayxuyena.com

9084: Tổng đài đăng ký gói cước của dienmayxuyena.com.

III. Các cú pháp hỗ trợ và cách kiểm tra sim sinh viên dienmayxuyena.com

Ngoài việc đăng ký Gói cước dienmayxuyena.com sinh viên, nhiều thuê bao còn quan tâm đến cách kiểm tra dung lượng còn lại của gói cước và cách hủy sử dụng gói cước. 

Để có thể kiểm tra mình đã sử dụng bao nhiêu data có trong gói cước Data dienmayxuyena.com sinh viên, người dùng hãy sử dụng cú pháp: 

KT DATA gửi 999

(200đ/tin nhắn)

Nếu không còn nhu cầu sử dụng các gói cước dành cho học sinh, sinh viên. Để tránh gói cước tiếp tục tự động gia hạn và đăng ký gói cước khác. Hãy sử dụng cú pháp hủy đăng ký gói cước như sau: 

HUY  gửi 999

(200đ/tin nhắn)

Nhiều thuê bao tìm cách kiểm tra sim sinh viên dienmayxuyena.com, do không chắc sim dienmayxuyena.com có đủ điều kiện đăng ký gói cước 4G dienmayxuyena.com sinh viên hay chưa. Thuê bao có thể liên hệ thông qua đường dây nóng của tổng đài tư vấn dienmayxuyena.com để nhờ nhân viên kiểm tra, hoặc ghé thăm các trung tâm giao dịch dienmayxuyena.com để biết thêm chi tiết. 

Với các gói cước 3G dienmayxuyena.com sinh viên như HSV25HSV50, bạn sẽ không cần lo lắng nếu mình chưa là sim sinh viên. Nhưng nếu bạn muốn đăng ký gói MIU sinh viên dienmayxuyena.com 25k với giá rẻ nhất, hãy đảm bảo mình đã là sim sinh viên.

IV. Trải nghiệm của người dùng về gói cước 3G 4G dienmayxuyena.com sinh viên

Với đặc điểm giá rẻ – ưu đãi lớn, các gói cước dienmayxuyena.com sinh viên đang nhận được đông đảo lượt đăng ký trong cộng đồng học sinh, sinh viên. 

Bạn Trần Khánh (19 tuổi, sinh viên) đã sử dụng gói cước 3G dienmayxuyena.com sinh viên MIU kể từ 01/2020, và hiện tại chưa có nhu cầu thay thế gói cước khác: “Em có thói quen sử dụng nhiều mạng di động để giải trí và học tập, vì vậy chắc chắn em phải đăng ký một gói cước mạng rồi. Nhưng vì còn là sinh viên, có nhiều thứ phải chi tiêu, nên em muốn đăng ký mạng 3G dienmayxuyena.com sim sinh viên. Em đã lựa chọn gói cước MIU dienmayxuyena.com. Và quả thật, khi đăng ký gói MIU sinh viên dienmayxuyena.com 25k nửa tháng, hay 50.000 đồng/tháng, em vừa tiết kiệm được nhiều cước phí, vừa truy cập Internet thỏa thích mọi lúc, mọi nơi mà không sợ vượt cước.”

Nếu bạn là học sinh, sinh viên, đừng quên bỏ qua các gói cước dienmayxuyena.com sinh viên nhiều ưu đãi. Ngoài được phép đăng ký gói MIU sinh viên dienmayxuyena.com 25k, còn có các gói cước ưu tiên sinh viên như HSV25, HSV50 và vô vàn các ưu đãi khác mà nhà mạng dành cho nhóm khách hàng đang độ tuổi đi học. 


gói cước dienmayxuyena.com sinh viênđăng ký mạng 3g dienmayxuyena.com sim sinh viêncách kiểm tra sim sinh viên dienmayxuyena.comđăng ký gói mạng dienmayxuyena.com sinh viêngói cước data dienmayxuyena.com sinh viênđăng ký gói miu sinh viên dienmayxuyena.com 25kgói cước 3g dienmayxuyena.com sinh viên gói cước 4g dienmayxuyena.com sinh viêngói data dienmayxuyena.com cho sinh viên
Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) Nhu cầu tìm kiếm Tất cảĐăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com mua thêm(3)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com ngày(6)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com tháng(11)Đăng ký gói cước Thoại + Data dienmayxuyena.com(11)Đăng ký gói cước Thoại + SMS + Data dienmayxuyena.com(7)Đăng ký gói cước Thoại + SMS dienmayxuyena.com(1)Đăng ký gói cước Thoại dienmayxuyena.com(7)Gói cước Fast Connect dienmayxuyena.com(7) Thời hạn (NGÀY) Tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng truy cập(1)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(9) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) Nhu cầu tìm kiếm Tất cảĐăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com mua thêm(3)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com ngày(6)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G dienmayxuyena.com tháng(11)Đăng ký gói cước Thoại + Data dienmayxuyena.com(11)Đăng ký gói cước Thoại + SMS + Data dienmayxuyena.com(7)Đăng ký gói cước Thoại + SMS dienmayxuyena.com(1)Đăng ký gói cước Thoại dienmayxuyena.com(7)Gói cước Fast Connect dienmayxuyena.com(7) Thời hạn (NGÀY) Tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng truy cập(1)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(9) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms

*

*
Chuyên trang tư vấn và bán lẻ sản phẩm gói cước dienmayxuyena.comdienmayxuyena.com