100 từ tiếng anh cơ bản

Tiếng Anh có cả hàng nghìn từ và chúng ta sẽ không thể nào học hết từng đó từ được. Tuy vậy chỉ với 100 danh từ giờ đồng hồ Anh thường dùng này, bạn đã có thể tự tín để diễn tả ý của mình rồi.

Bạn đang xem: 100 từ tiếng anh cơ bản


1. Time /taɪm/ thời gian2. Year /jɪr/ năm3. People /ˈpipəl/ con người4. Way /weɪ/ con đường5. Day /deɪ/ ngày6. Man /mən/ đàn ông7. Thing /θɪŋ/ sự vật8. Woman /ˈwʊmən/ phụ nữ9. Life /laɪf/ cuộc sống10. Child /ʧaɪld/ bé cái11. World /wɜrld/ nạm giới12. School /skul/ ngôi trường học13. State /steɪt/ trạng thái14. Family /ˈfæməli/ gia đình15. Student /ˈstudənt/ học sinh16. Group /grup/ nhóm17. Country /ˈkʌntri/ khu đất nước18. Problem /ˈprɑbləm/ vấn đề19. Hand /hænd/ bàn tay20. Part /pɑrt/ bộ phận21. Place /pleɪs/ vị trí22. Case /keɪs/ ngôi trường hợp23. Week /wik/ tuần24. Company /"kʌmpəni/ công ty25. System /ˈsɪstəm/ hệ thống26. Program /ˈproʊˌgræ m/chương trình27. Question /ˈkwɛsʧən/ câu hỏi28. Work /wɜrk/ công việc29. Government /ˈgʌvərmənt/ chủ yếu phủ30. Number /ˈnʌmbər/ nhỏ số31. Night /naɪt/ ban đêm32. Point /pɔɪnt/ điểm33. Home /hoʊm/ nhà34. Water /ˈwɔtər/ nước35. Room /rum/ căn phòng36. Mother /"mʌðər/ mẹ37. Area /ˈɛriə/ khu vực38. Money /ˈmʌni/ tiền bạc39. Story /ˈstɔri/ câu chuyện40. Fact /fækt/ sự thật41. Month /mʌnθ/ tháng42. Lot /lɑt/ từng phần43. Right /raɪt/ quyền lợi44. Study /ˈstʌdi/ học tập45. Book /bʊk/ cuốn sách46. Eye /aɪ/ mắt47. Job /ʤɑb/ nghề nghiệp48. Word /wɜrd/ từ49. Business /ˈbɪznəs/ kinh doanh50. Issue /ˈɪʃu/ vấn đề51. Side /saɪd/ khía cạnh52. Kind /kaɪnd/ loại53. Head /hɛd/ đầu54. House /haʊs/ ngôi nhà55. Service /ˈsɜrvəs/ dịch vụ56. Friend /frɛnd/ fan bạn57. Father /ˈfɑðər/ cha58. Power nguồn /ˈpaʊər/ năng lượng59. Hour /ˈaʊər/ giờ60. Trò chơi /geɪm/ trò chơi61. Line /laɪn/ gạch kẻ62. Over /ɛnd/ kết thúc63. Member /ˈmɛmbər/ thành viên64. Law /lɔ/ luật pháp65. Car /kɑr/ xe cộ hơi66. City /ˈsɪti/ thành phố67. Community /kəmˈjunəti/ cùng đồng68. Name /neɪm/ tên gọi69. President /ˈprɛzəˌdɛnt/ nhà tịch70. Team /tim/ nhóm, đội71. Minute /ˈmɪnət/ phút72. Idea /aɪˈdiə/ ý tưởng73. Kid /kɪd/ trẻ con74. Body toàn thân /ˈbɑdi/ cơ thể75. Information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ thông tin76. Back /bæk/ phía sau77. Parent /ˈpɛrənt/ phụ huynh78. Face /feɪs/ gương mặt79. Others /ˈʌðərz/ các chiếc khác80. Cấp độ /ˈlɛvəl/ cung cấp bậc81. Office /ˈɔfəs/ văn phòng82. Door /dɔr/ cánh cửa83. Health /hɛlθ/ sức khỏe84. Person /ˈpɜrsən/ bé người85. Art /ɑrt/ nghệ thuật86. War /wɔr/ chiến tranh87. History /ˈhɪstəri/ kế hoạch sử88. Buổi tiệc ngọt /ˈpɑrti/ bữa tiệc89. Result /rɪˈzʌlt/ kết quả90. Change /ʧeɪnʤ/ vậy đổi91. Morning /ˈmɔrnɪŋ/ buổi sáng92. Reason /ˈrizən/ lý do93. Research /riˈsɜrʧ/ nghiên cứu94. Girl /gɜrl/ cô gái95. Guy /gaɪ/ nam giới trai96. Moment /ˈmoʊmənt/ hiện nay tại97. Air /ɛr/ không khí98. Teacher /tiʧər/ giáo viên99. Force /fɔrs/ lực lượng100. Education /ɛʤəˈkeɪʃən/ giáo dục
*

▪ đào tạo và huấn luyện theo giáo trình có sẵn.

▪ thao tác tại nhà, không yêu cầu đi lại.

▪ thời gian giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính kết nối Internet ổn định định, tai nghe, microphone bảo đảm cho việc dạy học tập online.

▪ yêu cầu bệnh chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

Xem thêm: Cổng 360Game Ra Mắt Webgame Bách Chiến Vô Song 2, Bách Chiến Vô Song 2


*

▪ học tập trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

▪ giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng tức thì lập tức.

▪ Lộ trình được thiết kế với riêng mang lại từng học viên không giống nhau.

▪ dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học tập viên.

▪ Học mọi lúc đa số nơi, thời gian linh động.


*

▪ Được học tập tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm tởm nghiệm huấn luyện Tiếng Anh.